Active Hosting Contact Us Netwerk Diensten Nieuws Informatie Domeinnamen Webruimte Resellers Support Online Bestellen
Active Hosting General Info Active Hosting

Hosting Products


Hosting
Algemene VoorwaardenLogo Active Hosting 1. DEFINITIES
 1. Opdrachtgever : de natuurlijk of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Active Hosting wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van Active Hosting: de door Active Hosting te exploiteren producten end diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers kunnen uitgewisseld worden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie ven een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd , van levering van ťťn of meer producten of diensten van Active Hosting.
Logo Active Hosting 2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijks is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Active Hosting.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Active Hosting niet bindend en niet van toepassing.
Logo Active Hosting 3. AANBIEDINGEN / OFFERTES
 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Active Hosting gedaan, zijn vrijblijvend, behalve indien door Active Hosting schriftelijk of per email anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Active Hosting heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.
Logo Active Hosting 4. PRIJZEN
 1. Alle vernoemde prijzen op de websites alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Active Hosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de websites van Active Hosting.
Logo Active Hosting 5. AANVANG / BEňINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Een overeenkomst gaat in per besteldatum van de dienst door opdrachtgever en heeft een looptijd van 1 jaar behoudens andersluitende schriftelijke overeenkomst. De overeenkomst wordt na het verstrijken van deze termijn stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij ťťn van de partijen, tenminste 2 maanden opzegtermijn in acht nemend, schriftelijk aangetekend heeft kenbaar gemaakt de overeenkomst te willen beŽindigen.
 2. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Active Hosting de opzeggingsbrief ontvangt.
 3. Active Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen heeft, of het vermogen verloren heeft. Laatstgenoemde partij heeft geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Active Hosting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beŽindigen indien:
  • opdrachtgever onredelijk gebruik maakt van Internet;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter) nationale wet - en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsen genoemd kan worden;
  • opdrachtgever is niet toegestaan adultpages / MP3 / warez / webcams /Pyramide programma's, Ponzi programma's / gokprogramma's te plaatsen op onze servers.
  • opdrachtgever programma's als Eggdrop of andere IRC-gerelateerde programma's op de server plaatst.
 5. De aangeboden diensten van Active Hosting mogen alleen aangewend worden voor doeleinden die niet strijdig zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende handelingen en gedragingen:
  • Spamming;
  • het inbreuk plegen op auteursrechterlijke beschermd werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het verspreiden van kinderpornografie;
  • het verspreiden van adult pornografie;
  • het uiten van racistische leuzen;
  • het aanzetten tot oproer;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet = hacking, waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en / of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  Indien bovenstaande handelingen en gedragingen door opdrachtgever worden uitgevoerd, heeft Active Hosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomt te beŽindigen, zonder dat opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.
Logo Active Hosting 6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
 1. Plaatsing van een website geschiedt binnen een afgesproken termijn na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van het nodige tekst - en beeldmateriaal en promotiemateriaal.
 2. Activatie van webruimte geschiedt binnen de vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Registratie van een domein geschiedt binnen de vier werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van +/- 45 uren mede afhankelijk van DNS.
 5. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt wordt dit door Active Hosting schriftelijk (per brief / fax / email) aan de opdrachtgever meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Active Hosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de leveringstermijn kan worden beschouwd als grond tot ontbinding van de overeenkomst.
Logo Active Hosting 7. ANNULERING BESTELLING DOOR OPDRACHTGEVER
 1. De opdrachtgever kan binnen de 7 werkdagen na goedkeuring offerte afzien van zijn bestelling. Opdrachtgever dient Active Hosting hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.Indien de opdrachtgever overgaat tot annulatie van het order is hij gebonden aan Active Hosting een bedrag van 50 Euro (excl. alle voor de order geldende setup kosten) voor de verrichte werkzaamheden schuldig. Bovendien is opdrachtgever de kosten schuldig voor de registratie van de domeinnaam.

Logo Active Hosting 8. BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Alle facturen zijn betaalbaar te Kasterlee binnen de 8 dagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag verplicht de koper zich van rechtswege, zonder ingebrekestelling, tot de betaling van een nalatigheidsintrest a rato 10%, en een forfaitaire schadevergoeding a rato 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 75 Euro.
 3. Tot op het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen, blijft Active Hosting formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Active Hosting voortvloeit zoals de domeinnaam, de website, de respectievelijke opbrengst ervan e,z.
 4. In geval van betwistingen is slechts de Rechtbank van Turnhout bevoegd.
 5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen vijf dagen na datum na ontvangst van de factuur aan Active Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Active Hosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Logo Active Hosting 9. OVERMACHT
 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet wordt begrepen en waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van Active Hosting.
 2. Active Hosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen tijdelijk of vrijblijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan door beide partijen afzonderlijk worden ontbonden.
Logo Active Hosting 10. DATA
 1. Het data / email verkeer is beperkt zoals schriftelijk vastgelegd in zowel de offerte als overeenkomst. Indien een website exceptioneel verbruik vertoond, zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Active Hosting brengt de opdrachtgever op de hoogte van dit extreme verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data / email verkeer. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermee niet akkoord wenst te gaan,kan hij uiterlijk tot 12 uur na de mededeling de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Active Hosting. Geeft de eigenaar hieraan geen gehoor dan is Active Hosting gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van haar servers. De opdrachtgever kan nimmer schadevergoeding in welke vorm dan ook eisen. Active Hosting heeft ten allen tijde het recht om de gewraakt account off line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van de veel bandbreedte / data traffic en / of processor belasting.
Logo Active Hosting 11. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Active Hosting. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van Active Hosting kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat zij de in punt 1 vernoemde voorwaarden van derden, aan opdrachtgever overhandigd.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Active Hosting tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in punt 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van Active Hosting, netwerk (en) van derde(n) en / of de koppelingen tussen deze netwerken door (de inhoud ervan) het dataverkeer of door een handelen en / of nalaten van opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk ook deel van Active Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Active Hosting en / of van de dienstverlening aan klanten van Active Hosting zoals, maar niet uitsluitend door spammail, open relay, portscan of hacken door opdrachtgever en/ of vanwege opdrachtgever of anderszins, kan Active Hosting opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn dienen uitgevoerd te worden.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige punt en / of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en / of nalaten van opdrachtgever direct een verstoring blijt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van Active Hosting, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar website / users / database te bewaren. Active Hosting is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van een website / user / database bij eventuele storingen of dergelijke.
Logo Active Hosting 12. PRIVACY
 1. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. Deze wet beschermt u tegen tegen het hinderlijk gebruik of misbruik van uw naam, adres, telefoonnummer en andere persoonsgebonden gegevens voor direct-marketing of andere doeleinden.
 2. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mee te delen aan Active Hosting. Als opdrachtgever dit niet doet is deze aansprakelijk voor eventuele schade die Active Hosting als gevolg daaraan lijdt.
 3. Rondzendlijsten: Uw e-mail-adres of andere gegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden. Enkel klanten krijgen op geregelde tijdstippen een e-mail toegestuurd, en dan enkel maar met betrekking tot de diensten waarvoor zij op ons een beroep doen.
 4. Over de bezoekers van de website worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens verzameld zonder hun uitdrukkelijke instemming. De gegevens die u ons verstrekt om met u contact op te nemen, worden nadien gewist in het geval u uiteindelijk zou beslissen om op ons geen beroep te doen.
Logo Active Hosting 13. COPYRIGHT
 1. Alle tekstuele, grafische en programmatorische inhoud van deze website is de kopiŽren van andermans is strafbaar. Indien u echt dolgraag een afbeelding of tekst zou overnemen, vraag het ons dan eerst even: misschien stemmen we wel toe.
 2. Niets uit deze digitale uitgave mag worden gekopieerd, gedupliceerd, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Active Hosting. Elke vorm van tijdelijke of permanente reproductie van deze website of onderdelen daarvan is niet toegestaan, noch voor informatieve, educatieve, publicitaire of andere doeleinden.
 3. Bij vaststelling van inbreuken op de bovenstaande bepalingen zal Active Hosting het niet nalaten om eventueel juridische stappen te ondernemen tegen elkťťn die zich hieraan bezondigd heeft.
 4. Opdrachtgever zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de account plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreŽerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde programmatuur, muziek of films betreft.
 5. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.
 6. Opdrachtgever zal programmatuur die door Active Hosting wordt ter beschikking gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiŽren, laten kopiŽren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website die op de account wordt geherbergd.
Logo Active Hosting 14. DIENSTVERLENING
 1. Active Hosting zal , voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. Indien Active Hosting onderhoudswerkzaamheden aan haar netwerk zal uitvoeren, zal zij 2 dagen voor de aanvang van de werken, de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien opdrachtgever geen reserve-backups neemt voor de werken, kan Active Hosting niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventuele verlies van een website / user / database etc.
 3. Active Hosting zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 4. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de diensten terstond te melden aan Active Hosting.
 5. Eventuele kosten voortvloeiend uit de storingen komen voor de rekening van Active Hosting tenzij:
  • de opdrachtgever onoordeelkundig gebruik gemaakt heeft van de aangeboden diensten;
  • de opdrachtgever in strijd is met de overeenkomst of de algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de diensten;
  • de storing anderszins aan opdrachtgever kan toegerekend worden.
Logo Active Hosting 15. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Active Hosting zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en overeenkomst hetgeen in het kaden van de aan Active Hosting opgedragen taak mag worden verwacht.
 2. De in punt 1 vermelde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat Active Hosting bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranciers van derden, waar Active Hosting geen invloed kan op uitoefenen. Active Hosting aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Active Hosting o of het verbreken vervang ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Active Hosting.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Active Hosting voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en / of schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Active Hosting wegen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Active Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Active Hosting ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De gebrekenstelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Active Hosting in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht t op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aangetekend bij Active Hosting meldt.
 6. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Active Hosting ter beschikking gestelde gegevens. Active Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Active Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Active Hosting.
 8. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Active Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Active Hosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 9. Active Hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Active Hosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen.
 11. Active Hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.
 12. In geval van plaatsing van een eigen server op ons netwerk (co)locatie door de opdrachtgever, is Active Hosting op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele mankementen in de hardware van de geco-loceerde server, tenzij de server bij Active Hosting is gekocht.
Logo Active Hosting 16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Logo Active Hosting 17. BUITENGEBRUIKSTELLING
 1. Active Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Active Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met artikels 5, 8 en 9 van deze algemene voorwaarden. Active Hosting zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Active Hosting kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Active Hosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als gemeld in punt 1 van dit artikel.
 3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Active Hosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, zijnde 50 Euro excl. BTW.
Logo Active Hosting 18. KLACHTEN
 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk aangetekend te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Active Hosting vervalt.
 2. reclamatie ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk aangetekend te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Active Hosting
 3. Indien reclamatie gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclamatie schort de verplichting van opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
Logo Active Hosting 19. UPGRADING / DOWNGRADING HOSTING PAKKETTEN
 1. Upgrading van virtuele hostingpakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hostingpakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk na het jaarcontract. Opdrachtgever dient dit minimaal 2 maanden in de vorm van een aangetekend schriftelijk schrijven, voor het einde van de contractsperiode mee te delen aan Active Hosting.
Logo Active Hosting 20. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DOMEINREGISTRATIE
 1. .be domeinnamen dienen steeds aan de voorwaarden van DNS BelgiŽ te voldoen.
 2. .nl domeinnamen dienen te voldoen aan de voorwaarden van SIDN Nederland.
 3. .com, .net en .org: geen specifieke voorwaarden.
 
 
 

Active Hosting ~ Oosteneind 23 ~ B-2460 Kasterlee

Email: info@activehosting.be ~ BE 629.651.942 ~ HR Turnhout 92 907
Tel: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ Fax: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ GSM: +32 (0)497/ 45 91 80