Active Hosting Contact Us Netwerk Diensten Nieuws Informatie Domeinnamen Webruimte Resellers Support Online Bestellen
Active Hosting General Info Active Hosting

Hosting Products


Hosting
disclaimerLogo Active Hosting 1. Algemeen
Active Hosting heeft met huidige website tot doel om aan elke ge´nteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Active Hosting worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Active Hosting en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.Logo Active Hosting 2 Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ACTIVE HOSTING enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke ge´nteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch ACTIVE HOSTING behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van ACTIVE HOSTING en dat door de loutere mededeling van informatie aan ACTIVE HOSTING, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van ACTIVE HOSTING.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van ACTIVE HOSTING middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door ACTIVE HOSTING worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.Logo Active Hosting 3 Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van ACTIVE HOSTING onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door ACTIVE HOSTING ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege ACTIVE HOSTING inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciŰle of particuliere doeleinden.

ACTIVE HOSTING treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Alhoewel ACTIVE HOSTING betracht de weergegeven informatie up-to-date te houden, neemt ACTIVE HOSTING geen enkele verantwoordelijkheid en maakt zij zich niet sterk over de adequaatheid, accuraatheid, volledigheid of juistheid van de geboden informatie.

Niets van deze website mag of kan beschouwd worden als een aanbod tot aankoop of tot het verlenen van zekerheden. Contractuele relaties ontstaan slechts tegen de verkoopsvoorwaarden van ACTIVE HOSTING.Logo Active Hosting 4 Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van ACTIVE HOSTING voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van ACTIVE HOSTING nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan ACTIVE HOSTING.

ACTIVE HOSTING behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.Logo Active Hosting 5 Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van ACTIVE HOSTING behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van ACTIVE HOSTING.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van ACTIVE HOSTING, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

ACTIVE HOSTING draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van ACTIVE HOSTING, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ACTIVE HOSTING in kennis te stellen, welke als dan het nodige zal doen om het inbreukmakende materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.Logo Active Hosting 6 Privacy Policy
Teneinde de verstrekking van informatie door ACTIVE HOSTING aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, adres, Úmailadres of telefoon -en faxnummer , BTW nummer indien van toepassing, waardoor de gebruiker ge´dentificeerd wordt.

ACTIVE HOSTING heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

ACTIVE HOSTING eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

De gegevens verstrekt door een persoon kunnen ten allen tijden worden ingekeken en verbeterd worden op eenvoudig schriftelijk verzoek aan ACTIVE HOSTING. 
 
 

Active Hosting ~ Oosteneind 23 ~ B-2460 Kasterlee

Email: info@activehosting.be ~ BE 629.651.942 ~ HR Turnhout 92 907
Tel: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ Fax: +32 (0)14/ 85 21 60 ~ GSM: +32 (0)497/ 45 91 80